top of page

Cele Stowarzyszenia

Jesteśmy, aby 

pomagać osobom ciężko chorym,

dawać poczucie bezpieczeństwa,

wspierać rodzinę

 • niesienie wszechstronnej pomocy Podopiecznym - osobom ciężko chorym zwłaszcza na choroby nowotworowe, a także przewlekle chorym i osobom starszym,

 • edukacja i przygotowywanie rodzin do sprawowania opieki                  i radzenia sobie z żałobą,

 • propagowanie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej,

 • ochrona i promocja zdrowia,

 • promocja i organizacja wolontariatu,

 • pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych  w procesie leczenia i rehabilitacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • pozyskiwanie ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opiekować się Podopiecznymi,

 • prowadzenie działalności szkoleniowej w dziedzinie opieki paliatywnej dla personelu służby zdrowia, psychologów, wolontariuszy oraz rodzin osób chorych,

 • inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz Podopiecznych,

 • pozyskiwanie, zakup i nieodpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego Podopiecznym,

 • zakup leków i materiałów opatrunkowych dla Podopiecznych będących w trudnej sytuacji materialnej,

 • upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Stowarzyszenia,

 • szerzenie wiedzy na temat ochrony zdrowia, organizowanie spotkań i pogadanek na tematy prozdrowotne i profilaktyczne,

 • promocja wolontariatu,

 • działalność wydawnicza, gromadzenie literatury naukowej, rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych dotyczących chorób nowotworowych, opieki paliatywnej oraz ochrony zdrowia i idei wolontariatu,

 • organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniowych,

bottom of page