top of page

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU 

 1. Sprzęt będący  przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni.

 2. Wypożyczającym może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin Wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody  na udostępnienie danych osobowych Wypożyczającego następuje przez podpisanie dokumentu wypożyczenia.

 3. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Wypożyczający  zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 4. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Wypożyczającego Sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Wypożyczającego w tym zakresie. 

 5. Wypożyczający odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Sprzętu. 

 6. Sprzęt wypożyczyć może pacjent lub jego opiekun, który okaże dokument tożsamości. 

 7. Sprzęt zostanie wydany Wypożyczającemu, który wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.                                                                - wózek inwalidzki - 50,00 zł,                                                                                                                                                                                          - łóżko rehabilitacyjne elektryczne, pneumatyczne, szpitalne - 250,00 zł,                                                                                                            - chodzik, balkonik – 50,00 zł,                                                                                                                                                                                          - kule łokciowe, laski – 20,00 zł,                                                                                                                                                                                      - wózek WC – 50,00 zł,                                                                                                                                                                                                      - koncentrator tlenu – 200,00 zł,                                                                                                                                                                                      - ssak elektryczny – 100,00 zł.

 8. Wypożyczenie i zwrot Sprzętu odbywa się w siedzibie Wypożyczalni.

 9. Wypożyczający odbierając Sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny Sprzętu i  jego kompletność. 

 10. Wypożyczający podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał Sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją         i w dobrym stanie technicznym. 

 11. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić Sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w siedzibie Wypożyczalni.

 12. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji Sprzętu i  zobowiązuje się do dbałości o Sprzęt          i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Wypożyczający wykorzystuje Sprzęt na swoją odpowiedzialność. 

 13. Wypożyczający nie może dokonywać żadnych napraw Sprzętu bez zgody Wypożyczalni.

 14. Użyczenie Sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Wypożyczającego.

 15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji Sprzętu powstałe wobec osób trzecich oraz skutki jego nieprawidłowej eksploatacji. 

 16. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie Sprzętu jest jeden miesiąc. Przedłużenie wynajmu o jeden dzień powoduje naliczenie odpłatności za następny miesiąc. Opłaty za wypożyczenie sprzętu przekazywany są na Fundusz Remontowy Sprzętu (konserwacja, przeglądy). Opłaty za wypożyczenie pobieranie są co miesiąc, potrącane z kaucji. W przypadku gdzie kaucja nie pokrywa opłaty najmu, Wypożyczający wpłaca kaucję w pełnej wysokości.

 17. Cennik za jeden miesiąc wypożyczenia:                                                                                                                                                                         - wózek inwalidzki - 5 zł,                                                                                                                                                                                                   - łóżko rehabilitacyjne elektryczne, pneumatyczne, szpitalne - 10,00 zł,                                                                                                               - chodzik, balkonik – 5 zł,                                                                                                                                                                                                - kule łokciowe, laski – 5 zł,                                                                                                                                                                                              - wózek WC – 5 zł,                                                                                                                                                                                                              - koncentrator tlenu – 10 zł,                                                                                                                                                                                              - ssak elektryczny – 5,00 zł.

 18. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za zaginięcie Sprzętu. W przypadku zaginięcia Sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających jego zwrot w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni.

 19. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie Sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie Sprzętu.            Wysokość szkody ustala Wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia Sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Wypożyczający upoważnia Wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej                    do uszkodzenia lub wartości braku.

 20. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia Sprzętu jest Włoszczowa 

 21. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd we Włoszczowie

 22. Kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie regulują stosowne akty prawne.

 23. Członków Stowarzyszenia i ich rodzin nie dotyczy pkt. 6 i 15 niniejszego Regulaminu.

bottom of page