top of page

Rozlicz z nami swój PIT 

INFORMACJA DLA INTERESARIUSZY STOWARZYSZENIA/OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH SWOJE DANE DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”, chcemy poinformować Pana/Panią o tym, w jaki sposób będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej z siedzibą we Włoszczowie 29-100 przy ulicy Mleczarskiej 11, KRS 0000242547, NIP 6090014284, REGON: 260048318, tel. 601 148 700, e-mail: hospicjum@wsop.org.pl, www.wsop.org.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Włoszczowskim Stowarzyszeniu Opieki Paliatywnej,
2) realizacji zawartych umów,
3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Włoszczowskim Stowarzyszeniem Opieki Paliatywnej przetwarzają dane osobowe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych art. 15 RODO,
2) prawo do żądania sprostowania, poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne art. 16 RODO,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym art. 17 RODO,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych art. 18 RODO,
5) prawo do przenoszenia danych art. 20 RODO,
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych art. 21 RODO.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. Przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

bottom of page