top of page

Statut Stowarzyszenia

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej”
w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych zawiązanym, aby nieść pomoc osobom ciężko chorym, zwłaszcza na choroby nowotworowe, przewlekle chorym i starszym oraz wspomagać ich rodziny zarówno w czasie sprawowania opieki nad nimi, jak i po ich śmierci. Stowarzyszenie pomaga również osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w procesie leczenia i rehabilitacji.

§ 3

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
a w szczególności obszar powiatu włoszczowskiego w województwie świętokrzyskim.

 

§ 4

 

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Włoszczowa.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§ 6

 

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci podłużnej z nazwą i siedzibą Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie posiada logo, którego wzór określa Zarząd.

 3. Logo promuje wszelkie działania Stowarzyszenia oraz umieszczane jest na jego dokumentach i publikacjach.

 

§ 7

 

Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieokreślony.

 

§ 8

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 9

 

Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej aktywności swoich członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

 

Rozdział II

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 10

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

 1. niesienie pomocy osobom ciężko chorym zwłaszcza na choroby nowotworowe, a także przewlekle chorym i starszym,

 2. edukacja i przygotowywanie rodzin do sprawowania opieki i radzenia sobie z żałobą,

 3. propagowanie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej,

 4. ochrona i promocja zdrowia,

 5. promocja i organizacja wolontariatu,

 6. pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w procesie leczenia i rehabilitacji.

 

§ 11

 

1. Realizacja celów Stowarzyszenia w zakresie nieodpłatnej działalności statutowej następuje poprzez:

 

 1. współpracę z jednostkami opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami w stanach terminalnych oraz poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych,

 2. pozyskiwanie ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętym działalnością Stowarzyszenia,

 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu opieki paliatywnej dla wolontariuszy, członków rodzin Podopiecznych Stowarzyszenia oraz personelu medycznego, 

 4. pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej dla Podopiecznych Stowarzyszenia, 

 5. pozyskiwanie, zakup i nieodpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego Podopiecznym Stowarzyszenia,

 6. zakup leków i materiałów opatrunkowych dla Podopiecznych Stowarzyszenia znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

 7. organizowanie sympozjów, kursów z zakresu wyznaczonego celami Stowarzyszenia oraz udział w spotkaniach naukowych i szkoleniowych organizowanych przez inne jednostki,

 8. szerzenie informacji na temat chorób nowotworowych, postaw prozdrowotnych, opieki nad osobami nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych,

 9. upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Stowarzyszenia,

 10. promocję wolontariatu,

 11. szerzenie wiedzy na temat ochrony zdrowia,

 12. organizowanie spotkań i pogadanek na tematy prozdrowotne,

 13. prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu wyznaczonego celami Stowarzyszenia,

 14. dążenie do utworzenia całodobowego, stacjonarnego hospicjum onkologicznego we Włoszczowie,

 15. organizowanie i prowadzenie kursów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, w tym poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

 

2.  Realizacja celów Stowarzyszenia w zakresie płatnej działalności statutowej następuje poprzez:

 1. organizowanie szkoleń dla personelu medycznego z zakresu opieki paliatywnej,

 2. /skreślony/

 3. prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu wyznaczonego celami Stowarzyszenia.

 

§ 12

 

Przy realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Stowarzyszenie współpracuje także z innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz instytucjami krajowymi
i zagranicznymi o podobnych celach.

 

Rozdział III

 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 13

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

 

§ 14

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 15

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda niepozbawiona praw publicznych osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, której bliska jest idea Stowarzyszenia.

 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuję decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego, nie później niż 30 dni od złożenia przez kandydata pisemnej deklaracji.

 4. Członkowie Założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z dniem jego zarejestrowania.

 

§ 16

 

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu. Zarząd Stowarzyszenia podejmuję decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia na prawach członka wspierającego, nie później niż 30 dni od złożenia przez kandydata pisemnej deklaracji.

 3. Członek wspierający, niebędący osobą fizyczną, może działać wyłącznie przez pełnomocnika.

 4. Członkom wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 5. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.

 6. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się  z deklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 17

 

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Członkom honorowym przysługują prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 4. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.

 5. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§ 18

 

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

 2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

 3. zgłaszać wnioski i opinie dotyczące działalności Stowarzyszenia,

 4. posiadać bieżące informacje o decyzjach i działaniach Stowarzyszenia,

 5. brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

 

§ 19

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego opłacania składek w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

 

 

§ 20

 

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. dobrowolnej pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,

 2. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku po bezskutecznym upomnieniu,

 3. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

 4. wykluczenia członka Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu w związku z postawą sprzeczną z założeniami statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,

 5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 6. śmierci osoby fizycznej oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

§ 21

 

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział IV

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 22

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 23

 

 1. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.

 2. Członków wybieralnych władz Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie Członków na czas nieoznaczony.

 3. Członkostwo w wybieralnych władzach Stowarzyszenia wygasa z chwilą śmierci lub odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków.

 4. Odwołanie członka wybieralnych władz Stowarzyszenia następuje w wyniku:

  1. złożenia pisemnej rezygnacji,

  2. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,

  3. istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu,

  4. zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź
   w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka wybieralnych władz Stowarzyszenia albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego członka.

 5. W razie ustąpienia, śmierci lub odwołania w czasie trwania kadencji wybranych członków władze Stowarzyszenia mają prawo kooptacji na ich miejsce nowych członków, którzy
  w poprzednich wyborach uzyskali liczbę głosów następną po wybranych kandydatach do danej władzy Stowarzyszenia.

 

§ 24

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest organem uchwałodawczym Stowarzyszenia.

 3. W walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 25

 

 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane każdego roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Ostatecznym dniem zwołania jest 30 czerwca.

 2. Zarząd podaje termin i miejsce obrad do wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

 

§ 26

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w dowolnym terminie.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane przez Zarząd,  na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

 

§ 27

 

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
  w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 2. Głosowanie jest jawne.

 3. W przypadku braku kworum przewodniczący zwołuje następne Walne Zgromadzenie Członków nie później niż w ciągu miesiąca.

 

§ 28

 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia:

 1. uchwala główne kierunki działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwala zmiany w statucie Stowarzyszenia,

 3. wybiera i odwołuje członków innych organów Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej),

 4. udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. uchwala wysokość składki członkowskiej,

 6. uchwala budżet Stowarzyszenia,

 7. nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia,

 8. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania władz Stowarzyszenia,

 9. rozpatruje wnioski i postulaty zgłoszone przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 10. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu, postanawia o ich uchyleniu lub o utrzymaniu
  w mocy,

 11. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 12. rozpatruje i rozstrzyga inne sprawy, wniesione pod jego obrady, pod warunkiem, że nie należą do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 29

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób: prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

 3. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków.

 4. Pierwszy skład Zarządu wybiera Zebranie Założycielskie Członków.

 

§ 30

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

 5. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia,

 6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego finansami,

 7. projektowanie budżetu Stowarzyszenia,

 8. gromadzenie środków finansowych na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia,

 9. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia, ustalanie zasad ich wynagradzania,

 10. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia lub utracie członkostwa, prowadzenie rejestru członków i utrzymywanie z nimi kontaktów,

 11. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie godności członka honorowego,

 12. określanie form współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami

 13. ustalanie wzorów pieczęci i znaków Stowarzyszenia,

 14. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

 

§ 31

 

 1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes, Wiceprezes bądź osoba przez nich upoważniona. Posiedzenie Zarządu może być również zwołane na wniosek 2 członków Zarządu. 

 2. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków, 

 3. Z posiedzeń Zarządu sekretarz sporządza protokół, który podpisuje także przewodniczący posiedzenia.

 4. Uprawnienia do reprezentacji Stowarzyszenia posiadają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes.

 

§ 32

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

 

§ 33

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego oraz dwóch członków.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków.

 3. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej wybiera Zebranie Założycielskie Członków.

 

 

§ 34

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądowym, za przestępstwo z winy umyślnej,

 3. członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie ( możliwością zwrotu uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

 

§ 35

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

 4. wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

 

 

Rozdział V

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 36

 

1. Majątek stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,

 2. z darowizn, zapisów i spadków,

 3. ze sponsoringu,

 4. z wpływów z Narodowego Funduszu Zdrowia, grantów oraz umów z podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym dotacji i subwencji ze źródeł publicznych,

 5. z dochodów z własnej działalności statutowej,

 6. z odsetek od środków złożonych na rachunkach bankowych lub złożonych jako zaewidencjonowana lokata,

 7. z dochodów ze zbiórek publicznych, imprez kulturalno – oświatowych, zabaw, koncertów i kwest organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 8. z jednoprocentowych odpisów podatkowych przekazywanych przez podatników.

2. Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

§ 37

 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 38

 

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

§ 39

 

Stowarzyszenie może nabywać majątek ruchomy i nieruchomy.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

§ 40

 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

 

§ 41

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",

 2. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 42

 

1. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym.

2. Cały dochód Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

 

 

Rozdział VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 43

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – ( dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

 

§ 44

 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 45

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dn. 7. kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.)

----------------------------------------------------------------------------------

 

Niniejszy jednolity tekst statutu sporządzono na podstawie:

- tekstu statutu uchwalonego na Zebraniu Założycielskim Członków Stowarzyszenia 8 sierpnia 2005 r.

- zmian w statucie wprowadzonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 16 października 2006 r.

- zmian w statucie wprowadzonych przez Walne Zgromadzenie członków w Stowarzyszenia 26 marca 2009 r.

 

 

bottom of page